Kredyt na zakup ziemi rolnej w 2012 r.

W kategorii: Kredyty
Dodano: czwartek, 10 kwietnia 2012 r.
Średnia ocena: 3,00 na 5 (wszystkich głosów: 6)
Liczba opinii: 0

Kredyt na zakup ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie  gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) O kredyt mogą ubiegać się rolnicy indywidualni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą działek rolnych: o łącznej powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne (podejmującą wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie), posiadającą kwalifikacje rolnicze (kwalifikacje rolnicze posiada osoba mająca wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe; kwalifikacje rolnicze posiada również osoba, która osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub praco-wała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat), zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.


Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rolnego należy brać pod uwagę grunty stanowiące własność podmiotu wnioskującego o kredyt i grunty dzierżawione przez niego w okresach wieloletnich. Kredyt może być przeznaczony na zakup gruntów rolnych w celu: utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia w danym województwie (na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej) i nie większej niż 300 ha (dla woj. podkarpackiego jest to 4,41 ha), powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię co najmniej 1 ha użytków rolnych do powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia w danym województwie i nie większej niż 300 ha.


Kredyt na zakup ziemi rolnej w 2012 r. może zostać udzielony na zakup wyodrębnionych geodezyjnie działek rolnych, na których są lub będą prowadzone działalności rolnicze. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony pod warunkiem, że: planowane do zakupu grunty w ewidencji gruntów i budynków określone zostały jako użytki rolne, wnioskodawca przedstawił zaświadczenie Urzędu Gminy, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która spowoduje zmianę zagospodarowania terenu. Kredyt ten ma niskie oprocentowanie i nie może zostać udzielony w szczególności na:zakup działek rolnych, jeżeli w okresie 10 lat na ich zakup została przyznana pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu UE, zakup gruntów rolnych, jeżeli umowa sprzedaży zostaje zawarta: pomiędzy małżonkami, pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeżeli umowa stanowi spełnienie warunków o otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości lub renty strukturalnej, zakup tej części ziemi rolnej, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa ponad 300 ha użytków rolnych, przy czym dotyczy to wyłącznie powierzchni ziemi rolnej stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o kredyt, sfinansowanie tej części ceny zakupu, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych gruntów rolnych w danym województwie wg danych GUS, zakupu gruntów Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty, zakup nasadzeń i naniesień znajdujących się na nabywanych gruntach, zakup gruntów rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, spłatę zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, realizację inwestycji, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków -  na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Kwota kredytu na zakup ziemi rolnej 2012 nie może przekroczyć:90% wartości zakupu nieruchomości rolnych, nie więcej niż 4 mln zł, wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie wg danych GUS. Ceny gruntów rolnych wg GUS dla woj. podkarpackiego, obowiązujące od 1.10.2010 r. (maksymalna wysokość kredytu) wynoszą: kl. I – IIIa      12 106,4  zł/ha kl. IIIb IV    10 484,8  zł/ha kl. V – VI       7 843,5 zł/ha. Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu określana jest w umowie kredytu wg stopy redyskontowej weksli obowiązującej w dniu jej podpisania. Wysokość pomocy Agencji na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej wynosi: 40% udzielonego kredytu, 50% udzielonego kredytu na terenach ONW i NATURA 2000.


Kredyty na zakup ziemi rolnej 2012  będą udzielane do końca 2013 roku (wyrażenie zgody przez Komisję Europejską). Różnica między wartością nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów rolnych do powierzchni 300 ha a kwotą udzielonego kredytu stanowi wkład własny kredytobiorcy. Wkład własny obejmuje wyłącznie nakłady związane z inwestycją realizowaną w oparciu o kredyt. Oceny wkładu własnego dokonuje bank, na podstawie dokumentów złożonych przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu. Forma w jakiej zostanie wniesiony wkład własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie inwestycji i umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu na działkę rolną płacone przez kredytobiorcę wynosi obecnie 2,00% w skali roku. Kredyt na zakup ziemi może zostać udzielony maksymalnie na 20 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału. Inwestycja polegająca na zakupie gruntów rolnych może być realizowana przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji. Procedura ubiegania się o kredyt: - złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami, informacjami i kompletem dokumentów wymaganych przez bank do oceny zdolności kredytowej.

Fot. sxc.hu

Twoja ocena

Dodaj własny komentarz

odśwież obraz Przepisz tekst z powyższego obrazka. Wielkość liter nie ma znaczenia.
dzialki.kaszuby.pl © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Inspiroads